Vytisknout Vytisknout vybrané kapitoly Předchozí kapitola Další kapitola

Odebrání průkazu

Komise složená minimálně z examinátorů dvou složek IZS (jedním členem musí být vždy příslušník LS) má právo odebrat průkaz LZ nebo omezit oprávnění z něj vyplývající, jestliže by ponechání oprávnění nebo průkazu bylo na újmu bezpečnosti provádění záchranných prací nebo jiného obecného zájmu. Komise odebere průkaz LZ v těchto případech:

  • při šetření letecké nehody nebo jiné vážné letecké mimořádné události, není-li možné vyloučit, že se držitel průkazu na vzniku události podílel
  • je-li pravomocným rozhodnutím soudu vysloven trest zákazu činnosti, k níž je průkaz požadován
  • ztráta zdravotní způsobilosti
  • jestliže byly zjištěny u držitele průkazu LZ závažné závady v dodržování předpisů a směrnic
  • když vznikly důvodné pochybnosti o odborné způsobilosti držitele průkazu
  • odmítne-li se držitel průkazu podrobit na žádost leteckého provozovatele (PČR LS) nebo zaměstnavatele vyšetření na obsah alkoholu v krvi
  • při pozitivním výsledku kontroly na obsah alkoholu provedené v době od zahájení do ukončení činnosti související s prováděním výcviku nebo záchranné činnosti
  • při zatajení důležitých informací, které jsou požadovány příslušnými předpisy a směrnicemi

Examinátoři jednotlivých složek IZS jsou povinni ihned oznamovat PČR LS okolnosti a důvody, které mohou vést k odebrání průkazu LZ, průkaz zadržet a postoupit jej komisi.