Vytisknout Vytisknout vybrané kapitoly Předchozí kapitola Další kapitola

Všeobecná ustanovení

1.1 Úvod

Tato směrnice upravuje rozsah a organizaci výcviku příslušníků a zaměstnanců vybraných útvarů Policie ČR, PČR LS, HZS, SHS ČR a stanovuje pravidla pro výcvik a provádění záchranných prací s letadly MV provozovanými PČR LS.

Výcvik je organizován s cílem připravit vybrané příslušníky a zaměstnance složek IZS k plnění úkolů v rámci zákona č. 239/2000 Sb., o integrovaném záchranném systému a o změně některých zákonů.

Při výcviku a provádění záchranných prací se použije buď slaňování, lanového podvěsu nebo jeřábování, podle typu a vybavení vrtulníku a podle konkrétní situace.

Záchranné činnosti a jejich nácvik s vrtulníky provozovanými PČR LS je oprávněna provádět pouze osoba s platným průkazem způsobilosti leteckého záchranáře nebo osoba ve výcviku pro získání průkazu způsobilosti leteckého záchranáře.

1.2 Typy kvalifikací a odborných způsobilostí

Pro účely výcviku a provádění záchranných prací s letadly MV se zavádí tyto odborné způsobilosti a kvalifikace:

odborná způsobilost leteckého záchranáře, jehož součástí je typová kvalifikace

kvalifikace instruktor

kvalifikace examinátor

Dokladem o odborné způsobilosti a kvalifikaci LZ je průkaz způsobilosti s vyznačenou kvalifikací a dobou platnosti odborné způsobilosti.

1.3 Požadavky na uchazeče

Před zařazením do výcviku pro získání odborné způsobilosti leteckého záchranáře musí uchazeč úspěšně absolvovat teoretický i praktický kurs lanové techniky, zdravotní přípravu, právní normy a předpisy a školení bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v souladu se směrnicemi jednotlivých složek IZS (odborná způsobilost – lezec u HZS, osvědčení I. stupně pro práci ve výškách a nad volnou hloubkou u Policie ČR a cvičitel u SHS).

Před zahájením výcviku se uchazeč prokáže potvrzením o odborné a zdravotní způsobilosti.

1.4 Vydávání průkazů

Vydávání a evidenci průkazů způsobilosti LZ provádí Školicí středisko HZS v Náchodě a Střední policejní škola MV v Holešově.