Vytisknout Vytisknout vybrané kapitoly Předchozí kapitola Další kapitola

06 - předmluva

Vydání této směrnice je vyvoláno potřebou stanovení jednotných podmínek pro výcvik a provádění záchranných prací prováděných základními složkami Integrovaného záchranného systému ČR v působnosti MV a vybraných ostatních složek IZS, v rámci zákona o integrovaném záchranném systému.

Směrnice je součástí Provozní příručky Policie České republiky letecké služby její části „Směrnice pro provádění jednotlivých druhů činností“.

Podkladem pro vydání této směrnice byly směrnice pro provádění výsadků pomocí slaňování, jeřábování a přepravy osob nebo zvířat na laně vrtulníky PČR LS, směrnice pro provádění záchranných letů se zachráncem a transportními prostředky za využití základní lanové techniky vypracované SHS ČR, metodika pro provádění záchranných akcí s využitím vrtulníků PČR LS vypracovaná HZS, směrnice k organizaci a zajištění služební přípravy policistů, určených pro práci ve výškách a nad volnou hloubkou pro příslušníky Policie ČR, další metodické podklady mezinárodní organizace IKAR – komise letecké záchrany, metodika používaná SHS, HZS a Policií ČR při provádění obdobných činností s vrtulníky. K přípravě směrnice bylo rovněž využito písemných podkladů a zkušeností PČR LS a ostatních provozovatelů vrtulníků včetně zahraničních.

Připomínkového řízení se zúčastnili zaměstnanci a příslušníci SHS ČR, HZS a organizace pověřené prováděním výcviku příslušníků HZS, metodických a legislativních útvarů MV a Policie ČR a organizačních celků PČR LS.