Vytisknout Vytisknout vybrané kapitoly Předchozí kapitola Další kapitola

Ostatní personál

2. OSTATNÍ PERSONÁL

2.1 Letecký technický personál

Odpovídá za údržbu a připravenost letadla k letu dle schváleného programu pro údržbu letadel daného typu a Směrnice pro práci na odbavovací ploše včetně její přílohy týkající se vybavení letadel před letem.

2.2 Letištní technik zajišťující plnění LPH

Odpovídá za dodržení zvláštních právních předpisů, týkajících se ochrany životního prostředí, přeprav nebezpečných věcí a hygienických předpisů. Při plnění mimo mateřské letiště odpovídá za vybavení cisterny technickými prostředky k zabránění úniku LPH a písemnými pokyny pro případ nehody nebo mimořádné události.

Při plánovaném plnění mimo mateřské letiště provede dohovor s posádkou nebo s CD o množství LPH, čase a místě přistavení cisterny a dalších organizačních záležitostech (např. způsobu spojení atd.).

2.3 Personál CD

Odpovídá za plánování letů v souladu s ustanovením 1 Hlavy F této směrnice.

2.4 Letecký záchranář

Musí být držitelem průkazu LZ vydaného v souladu s touto směrnicí. Odpovídá za správné provedení zvolené záchranné techniky a použitý materiál k provedení záchranné činnosti. Odpovídá za ukotvení záchranných prostředků k určeným kotvicím bodům. V případě nasazení záchranné skupiny odpovídá za její činnost vedoucí záchranné skupiny.

2.4.1 Odpovědnost LZ

LZ nesmí vykonávat činnosti související s výcvikem a prováděním záchranných prací:

  • je-li pod vlivem libovolné drogy, která by mohla ovlivnit jeho schopnosti způsobem snižujícím bezpečnost
  • je-li jakákoli pochybnost, že může vykonávat přidělené povinnosti
  • jestliže ví nebo má podezření, že trpí únavou nebo se necítí dobře do té míry, že by mohl být ohrožen let
  • pokud požil alkoholický nápoj v době kratší než 8 hodin před stanoveným časem, v němž má být daná činnost prováděna
  • pokud má obsah alkoholu v krvi vetší než 0,2 promile
  • pokud požil alkoholický nápoj v době, kdy je daná činnost prováděna