Vytisknout Vytisknout vybrané kapitoly Předchozí kapitola Další kapitola
Vítejte v on-line učebnici Horské služby ČR » Odborná část » Laviny » Organizovaná záchranná lavinová ak ...

Organizovaná záchranná lavinová akce

organizace profi záchranné akce

Lavinová záchranná akce je jednou z nejsložitějších záchranných akcí. A to jak z důvodů časových, tak z důvodů vlastní organizace.

Musíme si uvědomit, že při organizované LZA dochází k velké časové prodlevě a pravděpodobnost nalezení živých osob je malá – ale přesto existuje. Přesto že je každá lavinová nehoda specifická, musíme dodržovat předem stanovené postupy záchranných prací.

Práce dispečinku

Ohlášení nehody

 • získání všech dostupných informací
 • poučení svědků o dalším postupu

Zajištění psovodů a jejich transportu na místo nehody

 • kontaktování psovodů dle pohotovostního plánu
 • zajištění dopravy psovoda na místo nehody

Poplach oblasti

Příprava potřebného materiálu pro lavinovou akci

 • lavinový materiál
 • lékařský materiál
 • transportní prostředky
 • další materiál

Rozdělení záchranných družstev + doprava na místo nehody

Zabezpečení transportu postižených a předání do lékařské péče

Zabezpečení transportu záchranářů zpět

organizace na laviništi

Organizace práce na laviništi je velmi náročná z důvodů časové tísně a zvládnutí velkého množství lidí na relativně malé ploše. Proto je nutná absolutní kázeň všech zúčastněných a dodržování předem určených postupů.

Vedoucí akce

 • oblečen pro dobré rozpoznání ve svítivě oranžové vestě
 • velmi dobře se orientuje v lavinové problematice
 • zná vývoj lavinové situace v dané lokalitě ( lavinový stupeň, povětrnostní situaci)
 • má veškeré informace z dispečinku o lavinové nehodě
 • organizuje a má pod kontrolou veškeré dění na laviništi
 • určí pozorovatele a jeho stanoviště
 • posuzuje další možná rizika

Zapisovatel

 • je v neustálém kontaktu s vedoucím akce
 • zapisuje všechny důležité údaje a časy
 • tvoří náčrt laviniště

Pozorovatel

 • zaujme pozici na určeném bezpečném stanovišti
 • pečlivě sleduje lokality, které by mohly ohrozit laviniště
 • v případě uvolnění druhotné laviny okamžitě varuje záchranáře na laviništi dohodnutým způsobem (vysílačka, křik, světlice, píšťalka)
 • dle situace může být pozorovatelů více

Psovod a pes

 • do příjezdu vedoucího akce přebírá nejzkušenější psovod vedení akce
 • prohledává celé laviniště lavinovým přístrojem, očima, sluchem a samozřejmě svým psem, dokud ještě není znečištěno
 • hledá vždy pokud je to možné před záchranným družstvem
 • v případě že přijde lavinový pes až v průběhu práce na laviništi, musí (pokud to psovod vyžaduje) všichni opustit laviniště (zůstávají pouze zapíchnuté sondy a praporky)
 • práce psovoda má přednost před sondováním
 • rozhodující slovo při nasazení psa má vždy psovod

Předsunutý pátrač

 • prohledává celé laviniště lavinovým přístrojem, očima, sluchem a sondou prosonduje podezřelá místa
 • může hledat současně se psem
 • pokračuje se sondováním a prohledáváním podezřelých míst a míst pravděpodobného nálezu i při práci sondovacích družstev a to nezávisle na nich
 • dle situace muže být předsunutých pátračů víc

Navigátor vrtulníků

 • oblečen pro dobré rozpoznání ve svítivě zelené vestě
 • vytipuje vhodné místo pro přistání vrtulníku
 • komunikuje s posádkou vrtulníku a vedoucím akce
 • navádí vrtulník na přistání

Vedoucí družstva

 • po příchodu na místo vyhledá pro své družstvo bezpečné místo - depo - sklad materiálu
 • vyhledá vedoucího akce (oranžová vesta), předá mu jmenný seznam družstva
 • vyčká na pokyny pro svoje družstvo
 • vydá pokyny družstvu (příprava sond, uložení materiálu, převlečení, apod.)
 • určí dle přidělených pokynů funkce pro jednotlivé členy družstva
 • před vstupem do lavinově nebezpečného prostoru zkontroluje funkčnost lavinových přístrojů členů svého družstva

Zdravotník

 • nejlépe lékaři HS nebo LZS
 • připravuje podmínky pro první pomoc (zdravotní materiál, zateplovaní balíčky, postavení stanu)
 • pokud je na místě v době nálezu měl by být přítomen při vyproštění zasypaného

Sondovací družstvo

 • maximálně 20 lidí v jednom družstvu
 • každé družstvo má svého vedoucího, který mu velí
 • provádí hrubou sondáž (cca 60x60 cm), případně jemnou sondáž (cca 30x30 cm)