Vytisknout Vytisknout vybrané kapitoly Předchozí kapitola Další kapitola

Radiokomunikační provoz

V radiové síti HS se uskutečňuje vzájemné spojení mezi základnovými, vozidlovými a přenosnými radiostanicemi s možným využitím převaděčů pro předávání informací mezi terénními pracovníky, základnovou radiostanicí služebny a dalšími spolupracujícími složkami v případě zásahu v terénu.
Při navazování radiového spojení je nutné se přesvědčit, zda kmitočet, na kterém bude předávána zpráva, není obsazen. Potom se vyslovuje jednou volací znak volaného, za nímž se vyslovuje slovo „zde“ a uvede se volací znak volající radiostanice. Volání se uzavře slovem „příjem“, po němž se přepne radiostanice z vysílání na příjem.
Zachytí-li obsluha volané radiostanice toto volání, přepne svou radiostanici na vysílání a odpoví volající radiostanici tím, že vysloví (v případě používání selektivní volby vyšle) její volací znak, potom slovo „zde“ a volací znak své radiostanice. Volání ukončí slovem „příjem“ a přepne na příjem.
Pokud je radiostanice vybavena selektivní volbou, může ji vyslat před korespondencí v otevřené řeči.
Při zkoušce spojení se po uvedení volacích znaků provede dotaz na kvalitu spojení – „jak mě slyšíte, příjem“. Volaná radiostanice je povinna volající radiostanici potvrdit slyšitelnost – „slyším dobře, příjem“
Zkoušky spojení provádí základnové radiostanice na simplexním kmitočtu (místní provoz) na přenosné radiostanice a na duplexním kmitočtu (převaděčový kmitočet) mezi služebnami vždy při nástupu do služby.
Zkoušky spojení se mohou provádět pouze za předpokladu, že na daném kmitočtu není veden radiový provoz.
Při delším provozu mezi dvěma radiostanicemi je nutné minimálně po pěti minutách nepřetržitého provozu uvést volací znaky obou radiostanic.
Při špatné slyšitelnosti je nutné volací znaky hláskovat podle vnitrostátní hláskovací tabulky. Vnitrostátní hláskovací tabulka je uvedena v příloze č. 2.
Ukončení korespondence mezi dvěma radiostanicemi provádí volající radiostanice nebo radiostanice řídící uvedením volacího znaku volané radiostanice, následujícím slovem „zde“, uvedením volacího znaku své radiostanice a slovem „konec“.
Dojde-li k havarijní situaci, ohrožení lidského života nebo jinému obecnému ohrožení, a je o tom nutné neprodleně předat zprávu nebo varování i v síti, kde právě probíhá provoz, vysílání radiostanice, která podává takovou zprávu, má přednost před každým jiným vysíláním. Každá radiostanice, která zprávu zachytí, je povinna, pokud je to v jejích možnostech, poskytnout radiostanici v tísni požadovanou pomoc.
Radiostanice v tísni, která nevolá konkrétní radiostanici, zahajuje své volání třikrát opakovaným slovem „pomoc“, za nímž uvede svůj volací zak a slovo „příjem“.
Radiostanice odpovídající na volání užije věty – „volám stanici v tísni“ – připojí svůj volací znak a slovo „příjem“.
Na tísňový signál jsou povinny radiostanice v dané síti ihned přerušit provoz a zůstat na příjmu po dobu předávání tísňové zprávy.
Obsluhovat radiostanice používané v rádiové síti HS smí jen obsluha, která byla poučena a prověřena ze znalostí spojení a kterou hlavní operátor k obsluze radiostanice určil. Poučení a prověření musí být prokazatelné (písemnou formou), zahrnuje i znalosti pozemních radiooperatérů (zákon o elektronických komunikacích).