Vytisknout Vytisknout vybrané kapitoly Předchozí kapitola Další kapitola

Instruktor Horské služby - hodnotící standart

Dílčí kvalifikace DK 3
INSTRUKTOR HORSKÉ SLUŽBY
kvalifikační úroveň 4

A. KRITÉRIA A ZPŮSOBY HODNOCENÍ

 

1.     B.6.J.2.3.050 Základy pedagogiky v praxi

Kritéria hodnocení

Způsob ověření

a)      Předávat dalším osobám poznatky a praktické dovednosti z oblasti činnosti HS a souvisejících oborů – forma prezentace, metodického vystoupení, instruktáže, výkladu, vysvětlení, praktické předvedení

Praktické předvedení

b)      Propojit a sestavit použité názorné prezentační prostředky (PC, dataprojektor, zpětný projektor)

Praktické předvedení

c)      Používat názorné prezentační prostředky (PC, dataprojektor, zpětný projektor)

Praktické předvedení

d)      Připravit (předem dle vlastní volby) a předvést instruktáž – přednášku (15–20 minut) na jedno ze zadaných témat

 • historie HS, současnost
 • topografie a orientace
 • základy meteorologie
 • základy horolezectví
 • laviny
 • technika záchranných prací
 • osvětlovací a signalizační prostředky
 • organizace záchranných akcí
 • záchranná činnost za použití vrtulníku
 • radiospojení

Praktické předvedení

e)      Stanovit a vysvětlit základní pojmy z jednoho ze zadaných témat

 • historie HS, současnost
 • topografie a orientace
 • základy meteorologie
 • základy horolezectví
 • laviny
 • technika záchranných prací
 • osvětlovací a signalizační prostředky
 • organizace záchranných akcí
 • záchranná činnost za použití vrtulníku
 • radiospojení

Slovně a praktické předvedení

f)        Odpovídat na dotazy věcně správně a pohotově

Slovně

g)      Prokázat průběžné seznamování a osvojení novinek v horské záchranné činnosti a zdůvodnit jejich implementaci do praxe HS

Slovně

Je třeba splnit všechna kritéria.

2.     Z.4.J.2.3.020 Organizační a koordinační činnosti na stanici horské služby

Kritéria hodnocení

Způsob ověření

a)      Popsat metodické pokyny při organizování a koordinaci činnosti HS

Slovně

b)      Popsat koordinaci záchranné a pátrací akce v dané oblasti v době nepřítomnosti náčelníka HS

Slovně

c)      Popsat úkoly dispečera oblasti HS

Slovně

d)      Vysvětlit postup identifikace druhu záchranné akce

Slovně

e)      Popsat vedení předepsané dokumentace k záchranné akci

Slovně

Je třeba splnit všechna kritéria.

B. ORGANIZAČNÍ A METODICKÉ POKYNY

Metodická doporučení

Autorizovaná osoba stanoví, které doklady musí uchazeč předložit, aby zkouška proběhla v souladu s platnými právními předpisy. Dále stanoví, které pomůcky uchazeč při zkoušce nesmí používat.

Před zahájením vlastního ověřování musí být uchazeč seznámen s pracovištěm a s požadavky BOZP a PO.

Ke zkoušce může přistoupit osoba, která je zaměstnancem Horské služby ČR, o. p. s., která je již minimálně 2 roky cvičitelem horské služby (DK 2), je školena pro práci ve výškách a nad volnou hloubkou a má splněny všechny povinnosti cvičitele HS. Předpokladem je předcházející pravidelná účast na všech stanovených školeních zaměstnanců, která organizuje metodická komise horské služby, a dalších oblastních doškolovacích akcích.

Zkouška se dělí na dvě části. Pro první části si zkoušený předem připraví prezentaci z předem zvoleného a v přihlášce uvedeného tématu dle bodu 1.d). Pomocí prezentační techniky vede přednášku určenou jak laické, tak odborné veřejnosti. Druhá část zkoušky se skládá z bodů vázaných k náhodně vybranému tématu na začátku zkoušky.

Výsledné hodnocení

Autorizovaná osoba hodnotí zkoušeného zvlášť pro každou kompetenci do klasifikačního zápisu o zkoušce. Pro zápis hodnocení jednotlivých kritérií lze použít různé značky, ale výsledné hodnocení pro danou kompetenci musí znít „vyhověl“ nebo „nevyhověl“ v závislosti na stanovení závaznosti resp. nezávaznosti jednotlivých kritérií u každé kompetence. Návrh na výsledné hodnocení zkoušky zní buď „vyhověl“, pokud zkoušený vyhověl pro všechny kompetence, nebo „nevyhověl“, pokud zkoušený pro některou kompetenci nevyhověl. Konečné hodnocení zkoušeného probíhá na základě těchto návrhů podle § 18 zákona č. 179/ 2006 Sb.

Složení zkušební komise

Ve zkušební komisi musí být minimálně dvě fyzické autorizované osoby, které jsou zkoušejícím ve smyslu zákona č. 179/2006 Sb., zástupce vedení HS ČR o. p. s. a zástupce zakladatele HS ČR, o. p. s. Členem komise může být dále jmenován nezávislý odborník v oblasti záchranné činnosti. Předsedu a členy zkušební komise jmenuje náčelník HS ČR na doporučení metodické komise a vedení HS ČR.

Autorizující orgán může specifikovat požadavky na složení komise včetně zvýšení počtu autorizovaných osob.

Požadavky na odbornou způsobilost autorizované osoby

Instruktor HS s minimálně 5letou praxí u HS, na základě doporučení náčelníkem HS.

Požadavky na materiálně-technické zázemí

V rozsahu používaného vybavení HS ČR, o. p. s. – horolezecký materiál letní i zimní, transportní prostředky, mapy, buzola, GPS, čelová svítilna, lavinové sondy a vyhledávače, lyže sjezdové, skialpinistická výzbroj a výstroj, obvazový materiál, vakuové dlahy, lékárnička člena HS, vysílačka, zpětný či datový projektor, PC, učebnice HS.

Doba přípravy na zkoušku a doba pro vykonání zkoušky

Jednotlivá kritéria jsou ověřována v průběhu vlastní zkoušky. Čistá délka trvání této zkoušky činí jednu hodinu (bez technologických přestávek, přestávek na stravování apod.). Čas pro přípravu prezentační techniky a její propojení je započítáván do čistého času zkoušky.

Zkoušející má právo na 15minutovou přípravu po vybrání druhého tématu před zahájením vlastní zkoušky.

Výše úhrady za zkoušku

Výše úhrady za zkoušku je v rozmezí 800 až 2 100 Kč bez DPH. Konkrétní výši úhrady za zkoušku uvádějí jednotlivé autorizované osoby.

Veškeré náklady nese Horská služba ČR, o. p. s.

Autorizující orgán

Ministerstvo pro místní rozvoj ČR

Vazba na povolání

Pracovník horské služby

Kvalifikaci je nutné pravidelně obnovovat v souladu s vnitřními předpisy Horské služby ČR.

 

Hodnoticí standard byl zpracován ve spolupráci s oborovou skupinou gastronomie, hotelnictví, turismus při NÚOV, sekcí pro NSK – sektorovou radou, jejímiž členy jsou zástupci následujících organizací:

 • Ministerstvo pro místní rozvoj ČR
 • Národní ústav odborného vzdělávání
 • Horská služba

Autor textu: Michal Klimeš