Vytisknout Vytisknout vybrané kapitoly Předchozí kapitola Další kapitola

Člen Horské služby - hodnotící standart

 Dílčí kvalifikace DK 1

ČLEN HORSKÉ SLUŽBY (kód: 65-017-M)

Autorizující orgán: Ministerstvo pro místní rozvoj
Skupina oborů: Gastronomie, hotelnictví a turismus (kód: 65)
Povolání: Pracovník horské služby
Doklady potvrzující úplnou profesní kv.: Osvědčení o profesní kvalifikaci

kvalifikační úroveň 4

Odborná způsobilost

Název

úroveň

Prokázání fyzické zdatnosti v letním období

3

Horolezectví v letním období

3

Provádění techniky záchranných prací v letním období

4

Poskytování zdravotní pomoci v letním období

4

Orientace v organizaci horské služby

4

Organizování záchranných prací

4

Orientace v topografii

4

Prokázání fyzické zdatnosti v zimním období

3

Horolezectví v zimním období

3

Provádění záchranných prací v zimním období

4

Poskytování zdravotní pomoci v zimním období

4

Orientace v meteorologii

4

Lyžování

3

Záchranné práce v lavinách

4

Platnost standardu: Standard je platný od: 7. 2. 2012

A. KRITÉRIA A ZPŮSOBY HODNOCENÍ

Prokázání fyzické zdatnosti v letním období

Kritéria hodnocení

Způsob ověření

a) Uběhnout trať 10 000 m dlouhou s převýšením okolo 340 m v časových limitech odpovídajících věkovým kategoriím - do 35 let 55 min, do 45 let 60 minut, do 55 let 65 minut a nad 55 let 70 minut

Praktické předvedení

Kritérium je třeba splnit.

 

Horolezectví v letním období

Kritéria hodnocení

Způsob ověření

a) Prokázat dovednost práce s lanem, navazování kotevních lan, uzlové techniky (uzel osmičkový, lodní, půllodní, UIAA, rybářský, Prusíkův, ambulantní, zadrhávací a jejich varianty)

Praktické předvedení

b) Spouštět transportní prostředek (vak, ferno, evakuační sedačku)

Praktické předvedení

c) Vybudovat jisticí stanoviště – pavouk

Praktické předvedení

d) Vybudovat postupové stanoviště, uplatňovat prvky postupového jištění

Praktické předvedení

e) Absolvovat jako druholezec výstupy 3. stupně obtížnosti

Praktické předvedení

f) Slaňovat se samojištěním, s využitím pomůcek – slaňovací osma

Praktické předvedení

g) Vysvětlit pádový faktor včetně vzorce

Ústní nebo písemné ověření

h) Popsat horolezecký materiál a jeho použití (lana, smyčky, karabiny, úvazky, blokanty)

Ústní nebo písemné ověření

i) Chytat pád na skále, prusíkování

Praktické předvedení

Je třeba splnit všechna kritéria.

 

 

Provádění techniky záchranných prací v letním období

Kritéria hodnocení

Způsob ověření

a) Zvolit vhodnou techniku a prostředky pro danou záchrannou akci

Praktické předvedení

b) Vybudovat jistící stanoviště – pavouk a jeho varianty

Praktické předvedení

c) Spouštět a vytahovat zraněného pomocí lanové techniky – půllodní uzel, Tyromont Wind, kladkostroj atd.

Ústní ověření a praktické předvedení

d) Vybrat vhodné místo pro přistání vrtulníku a navigovat vrtulník na přistání na základě znalosti základních povelových signálů

Ústní ověření a praktické předvedení

e) Ovládat transportní prostředky – nosítka, rakouský vozík

Praktické předvedení

Je třeba splnit všechna kritéria.

 

Poskytování zdravotní pomoci v letním období

Kritéria hodnocení

Způsob ověření

a) Prokázat znalosti z anatomie a fyziologie člověka

Ústní nebo písemné ověření

b) Předvést a popsat celkové vyšetření a monitorování základních životních funkcí

Ústní nebo písemné ověření a praktické předvedení

c) Popsat fixační a obvazovou techniku, předvést ošetření ran a krvácení

Ústní nebo písemné ověření a praktické předvedení

d) Předvést a popsat první pomoc u šokových stavů a bezvědomí, u náhlých stavů interních, chirurgických, neurologických, u náhlých stavů v gynekologii a porodnictví

Ústní nebo písemné ověření a praktické předvedení

e) Provést a popsat základní kardiopulmonální resuscitaci

Ústní nebo písemné ověření a praktické předvedení

f) Předvést a popsat poskytnutí první pomoci u traumat (hlava)

Ústní nebo písemné ověření a praktické předvedení

g) Předvést a popsat první pomoc u náhlých stavů z fyzikálních a jiných příčin (vis na laně, uštknutí hadem, kousnutí hmyzem, termická poranění – popáleniny, úžeh, úpal, úraz elektrickým proudem, zásah bleskem)

Ústní nebo písemné ověření a praktické předvedení

h) Prokázat znalost hygieny a epidemiologie při poskytování první pomoci

Ústní nebo písemné ověření a praktické předvedení

Je třeba splnit všechna kritéria.

Orientace v organizaci horské služby

Kritéria hodnocení

Způsob ověření

a) Orientovat se v historii horské služby v ČR

Ústní nebo písemné ověření

b) Vysvětlit základní dokumenty Horské služby ČR – statut a stanovy, popsat orgány Horské služby ČR, formu členství, jeho vznik a zánik
Ústní nebo písemné ověření

Ústní nebo písemné ověření

c) Charakterizovat organizaci horské služby v ČR

Ústní nebo písemné ověření

d) Aplikovat právní předpisy při práci horské služby, definovat právní odpovědnost záchranáře

Ústní nebo písemné ověření

e) Definovat povinnosti a práva člena horské služby

Ústní nebo písemné ověření

Je třeba splnit všechna kritéria.

 

Organizování záchranných prací

Kritéria hodnocení

Způsob ověření

a) Popsat druhy záchranných akcí

Ústní nebo písemné ověření

b) Stanovit podle metodických pokynů postup při záchranné akci

Ústní nebo písemné ověření

c) Popsat vazby na složky integrovaného záchranného systému při záchranné akci

Ústní nebo písemné ověření

d) Popsat osvětlovací a signalizační techniku horské služby

Ústní nebo písemné ověření a praktické předvedení

e) Vysvětlit a popsat základní pojmy o radiospojení v horské službě – druhy stanic, radiokomunikační řád, pravidla komunikace

Ústní nebo písemné ověření

Je třeba splnit všechna kritéria.

 

Orientace v topografii

Kritéria hodnocení

Způsob ověření

a) Popsat a vysvětlit základní topografické pojmy

Ústní nebo písemné ověření

b) Číst funkčně v topografických mapách (orientace, mapy, legenda, měřítko)

Ústní nebo písemné ověření a praktické předvedení

c) Definovat a určit azimut

Praktické předvedení

d) Orientovat se v terénu, předvést znalost místopisu oblasti

Ústní nebo písemné ověření a praktické předvedení

e) Určit světové strany pomocí technických pomůcek i bez pomůcek

Ústní nebo písemné ověření a praktické předvedení na modelu

f) Určit vzdálenost v terénu podle mapy

Praktické předvedení

g) Pracovat s GPS, určit polohu

Praktické předvedení na modelu

Je třeba splnit všechna kritéria.

Prokázání fyzické zdatnosti v zimním období

Kritéria hodnocení

Způsob ověření

a) Absolvovat etapu 6000 m na skialpinistických lyžích v časových limitech odpovídajících věkovým kategoriím: do 35 let 60 minut, do 45 let 65 minut, do 55 let 70 minut a nad 55 let 75 minut

Praktické předvedení

Kritérium je třeba splnit.

 

Horolezectví v zimním období

Kritéria hodnocení

Způsob ověření

a) Prokázat dovednost práce s lanem, navazování kotevních lan, uzlové techniky (uzel osmičkový, lodní, půllodní, UIAA, rybářský, Prusíkův, ambulantní, zadrhávací a jejich varianty)

Praktické předvedení

b) Vybudovat jisticí stanoviště – pavouk

Praktické předvedení

c) Vybudovat postupové stanoviště, uplatňovat prvky postupového jištění

Praktické předvedení

d) Prokázat dovednost dynamického jištění na sněhu

Praktické předvedení

e) Brzdit cepínem

Praktické předvedení

f) Pohybovat se v exponovaném terénu se stoupacími železy a cepínem na svahu o sklonu okolo 45°

Praktické předvedení

g) Absolvovat lezení v ledu s pomocí želez a cepínů

Praktické předvedení

h) Vysvětlit pádový faktor včetně vzorce

Ústní nebo písemné ověření

i) Prokázat znalostí o bezpečnosti práce ve výšce a nad volnou hloubkou

Ústní nebo písemné ověření

Je třeba splnit všechna kritéria.

 

Provádění záchranných prací v zimním období

Kritéria hodnocení

Způsob ověření

a) Zvolit vhodnou techniku a prostředky pro danou záchrannou akci

Praktické předvedení

b) Vybudovat jistící stanoviště – pavouk a jeho varianty

Praktické provedení

c) Spouštět a vytahovat zraněného pomocí lanové techniky – půllodní uzel, pákování, kladkostroj atd.

Ústní nebo písemné ověření a praktické předvedení

d) Ovládat transportní prostředky – kanadské sáně, akia člun, nosítka

Praktické předvedení

e) Stanovit podle metodických pokynů postup při záchranné akci

Ústní nebo písemné ověření

Je třeba splnit všechna kritéria.

 

Poskytování zdravotní pomoci v zimním období

Kritéria hodnocení

Způsob ověření

a) Předvést a popsat zajištění bezpečnosti na místě nehody

Ústní nebo písemné ověření a praktické předvedení

b) Provést přivolání odborné pomoci

Ústní nebo písemné ověření a praktické předvedení

c) Předvést a popsat vyproštění, polohování a transport zraněného

Ústní nebo písemné ověření a praktické předvedení

d) Předvést a popsat první pomoc u traumat (končetiny, hrudník, břicho, páteř, polytrauma)

Ústní ověření a praktické předvedení

e) Předvést a popsat poskytnutí první pomoci u náhlých stavů u dětí

Ústní nebo písemné ověření a praktické předvedení

f) Předvést a popsat poskytnutí první pomoci u náhlých stavů z fyzikálních a jiných příčin (omrzliny, podchlazení, laviny)

Ústní nebo písemné ověření a praktické předvedení

g) Předvést a popsat poskytnutí první pomoci u intoxikací, u náhlých stavů v psychiatrii

Ústní nebo písemné ověření a praktické předvedení

h) Prokázat znalost právní odpovědnosti a etiky při poskytování první pomoci

Ústní nebo písemné ověření

Je třeba splnit všechna kritéria.

 

Orientace v meteorologii

Kritéria hodnocení

Způsob ověření

a) Prokázat základní znalosti z meteorologie – základní pojmy, atmosféra země

Ústní nebo písemné ověření

b) Popsat a vysvětlit základní meteorologické prvky a jevy

Ústní nebo písemné ověření

c) Popsat a vysvětlit základní pojmy předpovědi počasí

Ústní nebo písemné ověření

d) Popsat specifika počasí na horách

Ústní nebo písemné ověření

e) Popsat zdroje informací pro předpověď počasí

Ústní nebo písemné ověření

Je třeba splnit všechna kritéria.

 

Lyžování

Kritéria hodnocení

Způsob ověření

a) Prokázat dovednost jízdy na lyžích v pluhu

Praktické předvedení

b) Bruslit na lyžích

Praktické předvedení

c) Odšlapovat

Praktické předvedení

d) Provádět krátký i dlouhý oblouk

Praktické předvedení

e) Pohybovat se na lyžích v neupraveném terénu

Praktické předvedení

f) Zvládnout jízdu přes terénní vlnu

Praktické předvedení

g) Prokázat bezpečnou jízdu s transportními prostředky – prázdné i plné

Praktické předvedení

h) Vystupovat a sjíždět v neupraveném terénu na skialpinistických lyžích

Praktické předvedení

i) Prokázat bezpečný pohyb na lyžích v exponovaném terénu

Praktické předvedení

Je třeba splnit všechna kritéria.

 

Záchranné práce v lavinách

Kritéria hodnocení

Způsob ověření

a) Popsat základní rozdělení lavin a princip jejich uvolnění

Ústní nebo písemné ověření

b) Prokázat znalosti o sněhu – vznik sněhu, druhy sněhu, přeměna sněhu

Ústní nebo písemné ověření

c) Popsat podmínky pro vznik lavin – sklon a orientace svahu, povrch terénu, srážky, teplota, vítr, sluneční svit

Ústní nebo písemné ověření

d) Vysvětlit lavinovou prevenci – struktura, stupně lavinového nebezpečí, pohyb v lavinovém terénu, sněhový profil, testy sněhové stability

Ústní nebo písemné ověření

e) Vysvětlit pojmy: kamarádská pomoc – bezpečnostní vybavení, jeho použití, pravděpodobnost přežití, první pomoc

Ústní nebo písemné ověření

f) Popsat lavinovou záchrannou akci – organizace, sondování, použití psa

Ústní nebo písemné ověření

g) Popsat a předvést základy měření – sněhový profil, provedení testu sněhové stability

Ústní ověření a praktické předvedení

h) Předvést práci s lavinovým vyhledávačem, sondování

Ústní ověření a praktické předvedení

Je třeba splnit všechna kritéria.


ORGANIZAČNÍ A METODICKÉ POKYNY

Pokyny k realizaci zkoušky

Autorizovaná osoba informuje, které doklady musí uchazeč předložit, aby zkouška proběhla v souladu s platnými právními předpisy.
Před zahájením vlastního ověřování musí být uchazeč seznámen s pracovištěm a s požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (BOZP) a požární ochrany (PO) a bezpečnosti práce ve výšce nad volnou hloubkou (VH). Zdravotní způsobilost je vyžadována (odkaz na NSP: http://katalog.nsp.cz/karta_tp.aspx?id_jp=30594&kod_sm1=6).
Povinností zkoušejícího je dbát na to, aby zkouška probíhala podle tohoto hodnotícího standardu.
Činnosti horské služby jsou různé pro jednotlivá roční období. Způsobilosti určené pro letní období jsou ověřovány v letním období, způsobilosti určené pro zimní období jsou ověřovány v zimním období. Získání kvalifikace člen horské služby je podmíněno splněním všech způsobilostí. Zkoušky probíhají v době konání základní školy horské služby.
Ke zkoušce může přistoupit osoba – čekatel na základě rozhodnutí příslušné oblastní rady Horské služby ČR a po splnění všech podmínek pro absolvování příslušné části (letní a následně zimní) základní školy horské služby.

 

Výsledné hodnocení

Zkoušející hodnotí uchazeče zvlášť pro každou kompetenci a výsledek zapisuje do záznamu o průběhu a výsledku zkoušky. Výsledné hodnocení pro danou kompetenci musí znít „vyhověl“ nebo „nevyhověl“ v závislosti na stanovení závaznosti, resp. nezávaznosti jednotlivých kritérií u každé kompetence. Výsledné hodnocení zkoušky zní buď „vyhověl“, pokud uchazeč splnil pro všechny kompetence, nebo „nevyhověl“, pokud uchazeč některou kompetenci nesplnil. Při hodnocení „nevyhověl“ uvádí zkoušející vždy zdůvodnění, které uchazeč svým podpisem bere na vědomí.

 

Počet zkoušejících

Zkouška probíhá před zkušební komisí složenou ze 2 členů, kteří jsou autorizovanými zástupci autorizované právnické osoby s autorizací pro příslušnou dílčí kvalifikaci

 

Požadavky na odbornou způsobilost autorizované osoby, resp. autorizovaného zástupce autorizované osoby

Autorizovaná osoba, resp. autorizovaný zástupce autorizované osoby musí být instruktor horské služby s minimálně 5letou praxí u horské služby nebo lékař horské služby, oba na doporučení náčelníka Horské služby ČR, o. p. s.

Další požadavky:
– Autorizovaná osoba, resp. autorizovaný zástupce autorizované osoby, která nemá odbornou kvalifikaci pedagogického pracovníka podle zákona č. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, nebo praxi v oblasti vzdělávání dospělých (včetně praxe z oblasti zkoušení), musí být absolventem přípravy zaměřené zejména na praktickou aplikaci části první, hlavy III a IV zákona č. 179/2006 Sb., o ověřování a uznávání výsledků dalšího vzdělávání a o změně některých zákonů (zákon o uznávání výsledků dalšího vzdělávání), a přípravy zaměřené na vzdělávání a hodnocení dospělých s důrazem na psychologické aspekty zkoušení dospělých v rozsahu minimálně 12 hodin.
– Autorizovaná osoba, resp. autorizovaný zástupce autorizované osoby musí být schopna organizačně zajistit zkušební proces včetně vyhodnocení na PC a vydání jednotného osvědčení (stačí doložit čestným prohlášením).

Žadatel o udělení autorizace prokazuje splnění požadavků na odbornou způsobilost předložením dokladu nebo souboru dokladů o získání odborné způsobilosti autorizujícímu orgánu nebo jiným postupem stanoveným autorizujícím orgánem.

Žádost o autorizaci naleznete na stránkách autorizujícího orgánu: www.mmr.cz

 

Nezbytné materiální a technické předpoklady pro provedení zkoušky

V rozsahu používaného vybavení Horské služby ČR, o. p. s. – horolezecký materiál letní i zimní, transportní prostředky, mapy, buzola, GPS, čelová svítilna, lavinové sondy a vyhledávače, lyže sjezdové, skialpinistická výzbroj a výstroj, obvazový materiál, vakuové dlahy, lékárnička člena horské služby, resuscitační model, vysílačka, zpětný projektor, PC, učebnice horské služby.

K žádosti o udělení autorizace žadatel přiloží seznam svého materiálně-technického vybavení dokládající soulad s požadavky uvedenými v hodnotícím standardu pro účely zkoušky. Pokud žadatel bude při zkouškách využívat materiálně-technické vybavení jiného subjektu, přiloží k žádosti o udělení nebo prodloužení platnosti autorizace smlouvu (popřípadě smlouvy) umožňující jeho užívání.

 

Doba přípravy na zkoušku

Zejména praktická kritéria jsou ověřována průběžně v době trvání příslušné zimní nebo letní školy horské služby. Ostatní kritéria jsou ověřována formou zkoušky (na závěr příslušné školy horské služby). Čistá délka trvání této zkoušky činí 7 až 10 hodin (bez technologických přestávek, přestávek na stravování apod.).
U kritérií, která obsahují slovní nebo písemnou formu hodnocení, nebo práci s písemnými podklady, má zkoušený minimálně 5 minut času na přípravu.
Celková doba přípravy na zkoušku (včetně případných časů, kdy se uchazeč připravuje během zkoušky) je 40 až 60 minut. Do doby přípravy na zkoušku se nezapočítává doba na seznámení uchazeče s pracovištěm a s požadavky BOZP, PO a VH.

 

Doba pro vykonání zkoušky

Celková doba trvání vlastní zkoušky (bez času na přestávky a na přípravu) je 7 až 10 hodin (hodinou se rozumí 60 minut). Zkouška může být rozložena do více dnů.

 

Autorizované osoby

Horská Služba ČR, o.p.s.
Špindlerův Mlýn 260, 54351