Vytisknout Vytisknout vybrané kapitoly Předchozí kapitola Další kapitola

Oko

1. Mechanické poškození oka

Tupé poranění

K tomuto druhu zranění oka dochází při úderu tupým předmětem (míč, pěst, zátka apod.). V závislosti na úderu vzniká pohmoždění očního bulbu a celá řada možných komplikací, jako jsou oděrky a otok rohovky, poškození závěsného aparátu čočky, krvácení, poškození sítnice, očního nervu nebo v případě extrémně silného úderu i zlomenina očnice. Ta bývá často spojena i s poškozením dalších kostí, především nosu. Léčba závisí na závažnosti a rozsahu poranění. Drobná poranění lze po konzultaci s lékařem zvládnout i v domácím prostředí, závažnější úrazy vyžadují hospitalizaci.

Poranění ostrým předmětem

Poranění oka ostrým předmětem může zahrnovat jak zabodnutí drobného cizího tělesa (špona, střípek) do víčka, spojivky či očního bulbu, tak i rozsáhlé úrazy zasahující hluboké struktury oka. Drobné úrazy jsou snadno léčitelné, po vyjmutí cizího tělesa (kovové části lze odstranit elektromagnetem, nemagnetické předměty operativně) jsou obvykle několik dnů aplikovány antibiotické kapky jako prevence infekce. U rozsáhlejších poranění může dojít k vážnému postižení zraku. Nejčastěji vzniká poranění drátem, střepy, dřevěnými částmi apod. U dětí pak často dochází k neopatrné manipulaci s nůžkami nebo jinými ostrými předměty. Nejzávažnějším bývá poranění centra sítnice, v takovém případě je poškození nevratné. Prognóza poranění závisí nejen na rozsahu, ale i na materiálu, kterým k poranění došlo. Sklo a plasty obvykle nevyvolávají závažnější reakce a infekce, a proto je prognóza nejpříznivější. Rezavý kov nebo organické materiály jsou naopak zdrojem infekce a prognóza je v takovém případě nejistá. Mezi nejzávažnější komplikace patří těžká infekce, která v důsledku přináší nejen riziko pro vidění samotné, ale může pacienta ohrozit i na životě.

Poranění cizím tělesem

Povrchová, hluboká nebo dokonce pronikající poranění oka vedou k porušení spojivky nebo rohovky. Postižený udává pocit cizího tělesa, slzení, křečovitě stažené víčko, světloplachost… – povrchní poškození spojivky či rohovky – může se spontánně zhojit během několika hodin – cizí těleso – důležitá je anamnéza (jak k poškození došlo) – volné cizí těleso – pokus o extrakci

2. Poleptání oka

Poleptání oka chemickými látkami patří k nejzávažnějším poraněním oka vůbec. Dochází k němu nejčastěji při nedodržení zásad bezpečnosti práce. Časté je poleptání vápnem, maltou, cementem nebo kyselinou z autobaterie. Obzvláště vážné je zasažení oka louhem, který proniká velmi hluboko. Rozhodující význam má první pomoc vyplachováním oka proudem tekoucí vody a převoz k očnímu lékaři.

3. Zlomeniny očnice

Oční bulbus je uložen v kostěné očnici, která je tvořena řadou kostí, a její poranění jsou řešena v rámci mezioborové spolupráce (oční lékař, neurochirurg, stomatochirurg, traumatolog,…)

Závěrem:

Poranění oka řadíme mezi časté úrazy a zároveň představují značnou část celkového počtu chorob zrakového ústrojí. U úrazů očí je důležitá prevence a stejně tak i první pomoc.

Pravidla první pomoci jsou:

  • při zasažení chemickou látkou co nejrychleji oko vypláchneme,
  • do perforační rány nikdy neaplikujeme masti, pouze sterilní krytí,
  • zapíchnuté cizí předměty nikdy nevytahujeme,
  • co nejdříve odešleme postiženého k odbornému lékaři