Vytisknout Vytisknout vybrané kapitoly Předchozí kapitola Další kapitola

Končetiny

Obecné poznámky

Obecné příznaky zlomenin – otok, bolest, porušená funkce.

U každé zlomeniny dochází kromě poranění samotné kosti rovněž k poranění okolních měkkých tkání (svaly, vazy, cévy, nervy) – jednak vlivem samotného úrazového násilí, jednak následným poraněním úlomky zlomené kosti. Z toho vyplývá nutnost co nejdokonalejší fixace a co nejmenšího pohybování zraněnou končetinou při ošetřování. Není-li fixace dokonalá, může dojít během transportu ke zbytečnému následnému poranění důležitých struktur (nervy, cévy) s příslušnými neblahými následky.

Každé výše uvedené poranění může být zavřené i otevřené. Za otevřenou zlomeninu či luxaci považujeme takovou, kdy je porušen kožní kryt, tj. i tehdy, kdy je například v okolí zlomeniny oděrka, puchýř, popálenina, omrzlina. Každá otevřená zlomenina ohrožuje zraněného možnou infekcí kosti, která je zpravidla velmi svízelně léčitelná. Proto je nezbytné u otevřených zlomenin v první řadě sterilně ošetřit ránu či jinak porušenou kůži, a pak teprve postupovat jako u zavřené zlomeniny (fixace).

Traumatické amputace – v současné době na specializovaných pracovištích možnost replantace amputovaných částí končetin, alespoň pokud není amputovaná část příliš devastována. Proto amputovanou část končetiny vždy sterilně zabalit a transportovat se zraněným do zdravotnického zařízení. Během transportu je vhodné uložit sterilně zabalenou amputovanou část do nádoby se studenou vodou a ledem, nikdy ne samotný led či sníh – došlo by k nezvratnému poškození chladem.

Nejtvrdší tkáň lidského těla není kost, ale zubní sklovina.

1. Horní končetina

1.1. Poranění pletence pažního

1.1.1. Zlomenina lopatky

poměrně vzácná u dospělých, u dětí velmi vzácná

vznik: přímým násilím na lopatku,

příznaky: bolest, otok, případně hematom v oblasti lopatky

první pomoc: znehybnění horní končetiny – šátek, Desaultův obvaz

1.1.2. Zlomenina klíční kosti

častá u dětí i dospělých

vznik: nejčastěji pádem na rameno

příznaky: bolest, otok, většinou dobře hmatná deformace klíční kosti

první pomoc: osmičkový obvaz nejlépe z elastického obinadla, u dětí stačí uložit horní končetinu na šátek

1.1.3. Vykloubení akromioklavikulárního kloubu – mezi klíční kostí a lopatkou

časté u dospělých, u dětí se nevyskytuje

vznik: pádem na rameno

příznaky: bolest, otok v místě kloubu, častá je schodovitá deformace

první pomoc: končetinu na šátek

1.1.4. Vykloubení pažní kosti v ramenním kloubu

časté u dospělých, u dětí se prakticky nevyskytuje

vznik: pádem na nataženou horní končetinu, násilným pohybem v ramenním kloubu

příznaky: výrazná bolestivost, postižený si drží končetinu v určitě poloze, kdy má nejméně bolesti, pohyb prakticky nemožný pro bolestivost, u hubených zraněných hmatná prázdná kloubní jamka, nebývá otok

první pomoc: končetinu na šátek, ale zraněný často jakoukoliv fixaci odmítá a drží si sám končetinu v nejméně bolestivé poloze

1.2. Poranění pažní kosti

1.2.1. Zlomenina horního konce pažní kosti

častá u dětí i dospělých

vznik: pádem na rameno nebo loket

příznaky: bolestivost v horní části pažní kosti, omezený pohyb, bývá menší bolestivost než u vykloubení, na rozdíl od vykloubení bývá značný otok, deformace bývá patrná jen u hubených jedinců

první pomoc: Desaultův obvaz, při menší bolestivosti stačí šátek

1.2.2. Zlomenina těla pažní kosti

nepříliš častá u dospělých, u dětí vzácná

vznik: pádem na loket nebo přímým násilím na pažní kost

příznaky: bolestivost, otok, deformace, patologický pohyb

první pomoc: Desaultův obvaz, Kramerova či vakuová dlaha je méně vhodná, zpravidla dostatečně nefixuje

1.2.3. Zlomenina dolního konce pažní kosti

u dospělých nepříliš častá, u dětí častá

vznik: pádem na nataženou končetinu

příznaky: omezený a bolestivý pohyb v lokti, výrazný otok, někdy patrná deformace

první pomoc: končetinu na šátek, vakuová či Kramerova dlaha

1.3. Poranění lokte

1.3.1. Podvrtnutí loketního kloubu

časté u dětí i dospělých

vznik: násilný pohyb v loketním kloubu, pád

příznaky: nebývá výrazný otok ani deformace, podle závažnosti různě omezený pohyb a bolest při pohybu. V terénu lze těžko odlišit od zlomeniny dolního konce pažní kosti nebo horního konce předloketních kostí.

první pomoc: končetinu na šátek, při závažnějším poranění vakuová či Kramerova dlaha

1.3.2. Vykloubení lokte

u dospělých spíše vzácné, u dětí se nevyskytuje

vznik: pádem na ruku

příznaky: hrubá deformace loketního kloubu, značná bolestivost, pohyb nemožný pro bolest

první pomoc: končetinu na šátek, možné užít vakuovou či Kramerovu dlahu

1.4. Poranění předloktí

1.4.1 Poranění horního konce předloktí

Odlomení olekranu – okovce loketní kosti

nepříliš časté u dospělých, u dětí se téměř nevyskytuje

vznik: přímým násilím na okovec – nejčastěji pád loktem na tvrdý předmět či ostrou hranu

příznaky: otok, výrazný hematom, bolest nemusí být příliš velká, často hmatný defekt mezi odlomeným okovcem a tělem vřetenní kosti

první pomoc: končetinu na šátek, možné užít vakuovou či Kramerovu dlahu

Zlomenina hlavičky či krčku vřetenní kosti

nepříliš častá u dětí i dospělých

vznik: nepřímým násilím na loketní kloub

příznaky: nebývá velký otok, bolestivost při pohybu, pohyb bývá zpravidla možný, různě bolestivý

první pomoc: končetinu na šátek, možné užít vakuovou či Kramerovu dlahu

1.4.2. Zlomenina těla kostí předloktí

u dospělých nepříliš častá, častější u dětí

vznik: přímé násilí na předloktí – úder, náraz na překážku, nepřímé násilí méně často Může jít o izolovanou zlomeninu vřetenní nebo loketní kosti nebo obou kostí současně.

příznaky: otok, bolestivost, omezený pohyb, u zlomeniny jedné kosti nebývá větší deformace, u zlomeniny obou kostí zpravidla jasně patrná deformace

první pomoc: Kramerova nebo vakuová dlaha od prstů po rameno, závěs končetiny

1.4.3. Zlomenina dolního konce kostí předloktí

velmi častá u dospělých i dětí

vůbec nejčastější poranění u snowboardistů!

vznik: pád na ruku, zpravidla na dlaň

příznaky: bolestivost dolní části předloktí, otok, omezený a bolestivý pohyb v zápěstí, u dislokovaných zlomenin typická vidličkovitá deformace

první pomoc: dlaha – lépe vytvarovaná Kramerova dlaha než vakuová, od prstů po loket

1.5. poranění zápěstí

1.5.1. Podvrtnutí zápěstí a zlomeniny zápěstních kostí

podvrtnutí velmi časté u dětí i dospělých
zlomeniny zápěstních kostí – u dospělých nepříliš časté, časté u snowboardistů, u dětí se prakticky nevyskytuje

vznik: pád na ruku

příznaky: může a nemusí být otok, různě intenzivní bolest a omezený pohyb v zápěstí zlomenina některé ze zápěstních kostí v terénu prakticky nelze odlišit od zlomeniny dolní části předloktí a od pouhého podvrtnutí zápěstí

první pomoc: stejná jako u poranění dolního konce předloktí: dlaha od prstů po loket

1.5.2. Vykloubení v oblasti zápěstí

velmi vzácné u dospělých, u dětí se nevyskytuje, jinak platí totéž jako u zlomenin a podvrtnutí v této oblasti

1.6. poranění záprstních kostí a prstů

časté u dospělých i dětí

vznik: nejrůznější mechanismy – pády, údery pěstí, např. přivření do dveří apod. může jít o zlomeniny, vykloubení, zhmoždění či podvrtnutí

příznaky: otok, bolestivost, omezený pohyb, při vykloubení patrná zřetelná deformace

první pomoc: fixace, studený obklad

DOLNÍ KONČETINA

2.2. Vykloubení kyčelního kloubu

vzácné u dospělých, u dětí se téměř nevyskytuje

vznik: náraz kolenem na překážku u sedícího – typický je náraz do palubní desky při čelním střetu vozidla nebo násilný pohyb v kyčelním kloubu – zpravidla násilné unožení

příznaky: existuje více typů vykloubení, u nejčastějšího je dolní končetina rotována dovnitř a zkrácena, pohyb v kyčli nemožný pro bolest, poranění je značně bolestivé

první pomoc: uložení do vakuové matrace v poloze „tak jak je“ – nepokoušet se končetinu uložit do jiné polohy

2.3. Poranění stehenní kosti

2.3.1. Zlomenina horního konce stehenní kosti

tzv. krčku, i když se často nejedná přímo o krček stehenní kosti, ale zlomeninu těsně pod krčkem častá u starých lidí, u mladších nepříliš častá, u dětí velmi vzácná

vznik: u starých lidí prostý pád, u mladších je třeba vyšší energie – náraz na překážku nebo pád ve větší rychlosti, pád z výše apod.

příznaky: končetina bývá zpravidla zkrácena a zevně rotována, pohyb v kyčli nemožný nebo značně omezený pro bolest, bolestivý tlak na kyčel, někdy bolestivost v třísle

první pomoc: vakuová matrace – nejlépe vytvarovaná do „žlabu“, možno též připevnit poraněnou končetinu ke zdravé obinadly, zvláště nemáme-li k disposici vakuovou matraci, Kramerova či vakuová dlaha je u tohoto typu poranění nevhodná a neúčinná

2.3.2. Zlomenina těla stehenní kosti

v rámci zimních sportů poměrně častá u dospělých i dětí

vznik: poměrně velké násilí na stehenní kost – pád na lyžích ve velké rychlosti, náraz na překážku, dopravní úrazy, pád z výše apod.

příznaky: výrazná bolestivost, deformace, mohutný otok stehna, velmi bolestivý patologický pohyb, zkrácení končetiny

první pomoc: vakuová matrace, v nouzi Kramerova dlaha od kotníku přes kyčel až na trup, někdy pomůže fixace ke zdravé končetině, transport bez vakuové matrace je většinou značně bolestivý

Pozor: i u zlomeniny stehenní kosti bývá vnitřní krvácení se ztrátou značného množství krve, což je nutné brát v potaz zejména při oboustranné zlomenině, kde může ztráta krve ohrozit život zraněného

2.3.3. Zlomenina dolního konce stehenní kosti

nepříliš častá u dětí i dospělých

vznik: stejný jako u zlomeniny těla stehenní kosti

příznaky: v příslušné lokalizaci stejné jako u zlomeniny těla stehenní kosti

první pomoc: vakuová dlaha od kotníku po kyčel, transport ve vakuové matraci

2.4. Poranění měkkého kolena

nejrůznější typy od lehkých distorzí až po závažná poranění tzv. měkkých struktur kolenního kloubu (vazy, menisky, chrupavky, tukové těleso)
nejčastější lyžařský úraz u dospělých i dětí!!!

vznik: převážně násilný pohyb v kolenním kloubu, méně často přímé násilí

příznaky: od lehké bolestivosti, kdy poraněný chodí, až po výraznou bolestivost, značný otok a nemožný pohyb při závažných poraněních u závažných příznaků nelze v terénu odlišit poranění měkkého kolena od zlomenin dolního konce stehenní kosti a horního konce holenní kosti

první pomoc: podle závažnosti poranění – elastický obvaz u lehkých, u těžkých vakuová dlaha, vhodný studený obklad

2.5. Poranění čéšky

2.5.1. Zlomenina čéšky

nepříliš časté u dospělých, velmi vzácné u dětí

vznik: přímé násilí, nejčastěji náraz na ostrou hranu

příznaky: bolestivost, otok, hematom nad čéškou, nemožnost extenze bérce, často je hmatný defekt mezi úlomky

první pomoc: vakuová dlaha, možno studený obklad

2.5.2. Vykloubení čéšky

nejčastější u dospívajících a adolescentů, častěji u dívek, u dospělých a dětí velmi vzácné

vznik: násilný pohyb v kolenním kloubu

příznaky: bolest, nemožnost pohybu v koleni, hrubá deformace přední strany kolena – koleno vypadá „jako vykloubené“ (poznámka autora: laiky často udávané „vykloubení kolena“, tj. vykloubení mezi stehenní a holenní kostí, se prakticky nevyskytuje – za 26 let chirurgické praxe jsem jej viděl 1x)

první pomoc: vakuová dlaha

2.6. Poranění bérce a hlezenního kloubu

2.6.1. Zlomenina horního konce holenní kosti

nepříliš časté u dospělých, vzácné u dětí

vznik: pád z výše, pád na lyžích ve větší rychlosti, přímé násilí – náraz na překážku

příznaky: výrazný otok, bolestivost, omezený nebo nemožný pohyb v koleni, v terénu prakticky nelze rozeznat od těžšího poranění měkkého kolena

první pomoc: vakuová dlaha

2.6.2. Zlomenina těla holenní a lýtkové kosti

častá u dětí a dospělých u dospělých dochází prakticky vždy ke zlomenině obou kostí bérce, u dětí se naopak láme většinou jen holenní kost, zlomenina obou kostí je u dětí vzácná

vznik: torze bérce (nezvládnutí terénu na lyžích), pád z výše, přímé násilí – náraz na překážku

příznaky: bolestivost, otok, patologický pohyb, značně bolestivý

první pomoc: vakuová dlaha

2.6.3. Zlomenina dolního konce holenní a lýtkové kosti, zlomenina kotníků, podvrtnutí hlezenního kloubu

velmi častá u dospělých, u dětí méně častá

vznik: při násilné torzi v hlezenním kloubu, zpravidla při špatném našlápnutí vzniká podvrtnutí – distorze hlezenního kloubu, pokračuje-li násilný pohyb dále, dochází ke zlomenině jednoho, pak i druhého kotníku, případně ještě odlomení zadní hrany dolního konce holenní kosti

příznaky: u zlomenin výrazný otok, bolestivost v oblasti jednoho či obou kotníků, omezený a bolestivý pohyb u podvrtnutí různě velký otok i bolestivost podle závažnosti podvrtnutí v terénu je obtížné odlišit zlomeninu kotníků od prostého podvrtnutí hlezenního kloubu

první pomoc: vakuová dlaha

Poznámka: k samostatnému vykloubení hlezenního kloubu nedochází – pokud vykloubení nastane, je vždy spojenou se zlomeninou kotníků

2.6.4. Poranění Achillovy šlachy

nepříliš časté u dospělých, u dětí se zavřené poranění nevyskytuje (pouze přímé otevřené poranění ostrým předmětem)

vznik: prudká kontrakce trojhlavého svalu bérce lýtkového svalu – při sportovním výkonu, špatném šlápnutí na schodech apod.
otevřené poranění – např. o skleněný střep

příznaky: nepříliš velká bolestivost, hmatný defekt šlachy, nemožnost postavit se na špičku nohy

první pomoc: fixace není nutná

2.7. Poranění v oblasti nohy

2.7.1. Zlomenina patní kosti

nepříliš častá u dospělých, u dětí velmi vzácná

vznik: skok nebo pád z výše

příznaky: výrazná bolest, otok v oblasti paty, nemožnost došlápnout na patu

Pozor! Vzhledem k výše popsanému mechanismu vzniku často dochází při této zlomenině k současnému poranění dolních hrudních a bederních obratlů. Bolest u zlomené patní kosti je však tak výrazná, že se postižený často soustředí jen na ni a současné mírnější bolesti v zádech si „nevšímá“. Je nutno na to myslet a při podezření na zlomeninu paty vyšetřit poklepem i páteř.

první pomoc: fixace nemá význam, vhodný je studený obklad, transport se zvýšenou polohou končetiny, při současném poranění páteře viz tato kapitola

2.7.2. Ostatní poranění a zlomeniny v oblasti nohy

časté u dospělých i dětí

vznik: násilný pohyb v oblasti nohy – špatné došlápnutí, zakopnutí o překážku, pád břemene na nohu může jít o zlomeniny, vykloubení, zhmoždění či podvrtnutí

příznaky: otok, bolestivost, omezený pohyb, při vykloubení patrná zřetelná deformace

první pomoc: fixace v této oblasti nemá valný význam, větší užitek přinese studený obklad a elevace končetiny