Vytisknout Vytisknout vybrané kapitoly Předchozí kapitola Další kapitola

Hlava

Poranění hlavy

Poranění hlavy mohou postihovat jak mozkovou, tak obličejovou část v nejrůznějších kombinacích.

Obecné dělení

poranění zavřená – bez porušení kůže

poranění otevřená – s porušením kůže

Při poraněních mozkové části lze u otevřených poranění ještě rozlišovat pronikající (při poškozené tvrdé pleně) a nepronikající (není-li tvrdá plena porušena).
Při uzavřených úrazech hlavy jsou poškození mozku způsobena násilím přeneseným dovnitř lebky. Kosti lebky nebo mozkové obaly přitom nemusí být vážněji poškozeny.
V 50 – 60 % případů bývají úrazy hlavy sdruženy s poraněním jiného orgánového systému. Zhruba v 5 % případů jsou doprovázeny současným poraněním páteře, nejčastěji v krčním úseku. Významným rizikovým faktorem pro úrazy hlavy je zejména požití alkoholu.

Poranění mozku

otřes mozku – ztráta funkce mozku pouze na přechodnou dobu, není provázena strukturálními změnami na mozkových buňkách.

Příznaky:

přechodná ztráta vědomí, ztráta paměti na úrazový děj (amnézie), nevolnost až zvracení, závratě, bolesti hlavy, dezorientace,

zhmoždění mozku – dochází k němu při větší intenzitě působícího násilí, je provázeno strukturálním poškozením mozkové tkáně, charakterizované vznikem ložisek prokrvácení v různých oblastech mozku (podle směru působícího násilí)

Příznaky

v závislosti na lokalizaci a rozsahu pohmoždění vzniká různý stupeň poruch vědomí jak kvantitativně, tak kvalitativně

stlačení mozku – mozek je uzavřen v omezeném prostoru a jakákoliv expanze v dutině lební vede k jeho stlačení a poruše funkce a ohrožení života – narůstá nitrolební tlak. To může být způsobeno buď expanzivním krvácením nad – nebo mezi obaly mozkové nebo uvnitř mozku (různé typy krvácení – epidurálně, subdurálně, nitromozkově, …)

Příznaky

buď bezvědomí hned z počátku, event. přechodný návrat k vědomí při epidurálním krvácení s následným opětovným upadnutím do bezvědomí. Postupně se rozšiřující a nereagující zornice na jedné straně je varovným příznakem!

Poranění mozku bývají spojena s bezvědomím různé hloubky a různé délky trvání. Posouzení hloubky bezvědomí se provádí na základě opakovaného!!! klinického vyšetření. Mezinárodně uznávaná je tzv. Glasgow coma scale, kdy se u postiženého hodnotí otevření očí, slovní odpověď a motorická odpověď.

Otevření očí spontánní 4
na výzvu 3
na bolest 2
nic
Slovní odpověď orientovaná 5
zmatená 4
nepřiléhavá slova 3
nesrozumitelné zvuky 2
nic 1
Motorická odpověď vykoná pohyb 6
lokalizuje bolest 5
flexe obranná 4
flexe patologická 3
extenze obranná 2
nic 1
poranění mozku lehké
GCS 15 – 13
poranění mozku středně těžké
GCS 12 – 9
poranění mozku těžké
GCS 8 – 3

Hodnocení hloubky bezvědomí je třeba provádět opakovaně, prohlubující se bezvědomí je nepříznivou známkou.

Zlomeniny lebky

Poranění mozku mohou, ale nutně nemusí být provázena zlomeninami lebky. Nejedná-li se o rozsáhlejší zlomeniny s vpáčením úlomků, bývají tyto rozpoznány až na RTG či CT vyšetření.

zlomeniny klenby lební – trhliny, tříštivé zlomeniny, zlomeniny s defekty, vpáčení úlomků,

zlomeniny báze lební – mohou být provázeny krvácením z hlavových otvorů – nos, ústa, uši, podle toho, kterou jámu lební zlomenina postihuje, může se postupně tvořit tzv. brýlový hematom.

Poranění obličejové části hlavy

Patří sem poranění skeletu a měkkých částí obličeje, očnice, oka, horních cest dýchacích, poranění úst a zubů, poranění ušního boltce.
Závažnost poranění spočívá v postižení funkčním a kosmetickém

funkční postižení může být až život ohrožující – nestabilita a zborcení skeletu, zapadání jazyka, neprůchodnost dutiny ústní, nosu, krvácení, odlámané zuby, cizí tělesa, hrozí akutní nebezpečí aspirace a dušení.

kosmetické postižení vyplývá z výše uvedeného, je velmi rozmanité a v oblasti obličeje je pacientem zvláště těžce vnímáno. Jedná se o různé deformace a asymetrie obličeje, váznutí hybnosti mimických svalů, nápadné jizvy a tetováže.

3 etáže obličeje

Dolní - úroveň prochází zhruba mezi zubními oblouky (dolní čelist – mandibula)

 • zlomeniny dolní čelisti,
 • typická lokalizace v oblasti špičáků v úhlu a v obl. kloubních výběžků
 • klasická dvojitá zlomenina – tělem mandibuly na jedné straně a kontralaterálně zlom. kloubního výběžku

Příznaky – otok, bolesti, krepitace, deformita

- luxace čelistního kloubu!

Střední – od roviny mezi zubními oblouky až po rovinu nadočnicových oblouků

 • zlomeniny bočné (jařmový oblouk)
 • zlomeniny centrální (nosní kůstky, horní čelist, spodina očnic)

Příznaky – bolesti, deformita, hematom

Horní – nahoru od nadočnicových oblouků plynule přechází do poranění kostí klenby, popřípadě báze lební (frontobazální poranění)

Příznaky – v podstatě shodné s příznaky poranění přední jámy lební (možné bezvědomí, bolesti hlavy, krvácení z nosu, vyvíjející se brýlový hematom)

V kterékoliv části obličeje se může vyskytnout rána, což je porušení celistvosti kůže nebo sliznice.

Dělení:

 • oděrka
 • rána povrchní
 • rána hluboká

Rány

 • řezné,
 • tržnězhmožděné,
 • sečné,
 • bodné,
 • kousnutím

U poranění zubů – úplné luxace či subluxace – nebezpečí vdechnutí – zkontrolovat!!!

Ošetření

 • zkontrolovat stav vědomí (GCS), vitální ukazatele, spolupráci postiženého
 • zabezpečení řádné ventilace (cizí tělesa) sterilní krytí otevřených ran (při krvácení z ucha netamponovat, pouze krýt a transport na postižené straně)
 • zabezpečení pro transport – při poraněních mozku vždy raději fixovat krční páteř límcem transport u poranění mozku zbytečně nezvyšovat už tak narůstající nitrolební tlak – hlavou nahoru!, během delšího transportu postiženého opakovaně kontrolovat (GCS, zornice)
 • předání zdravotníkům