Vytisknout Vytisknout vybrané kapitoly Předchozí kapitola Další kapitola

Efektivnost KPR

Konečný výsledek resuscitačního úsilí je závislý na mnoha faktorech, z nichž za nejdůležitější lze považovat čas, typ postižení, věk, stav organismu a kvalitu samotné resuscitace.

Časový faktor: cílem musí být co největší zkrácení časového úseku mezi selháním a obnovou základních životních funkcí. Jen okamžitá a v jednotlivých fázích na sebe navazující pomoc je předpokladem kvalitního přežití. K organizačnímu zabezpečení tohoto cíle byl definován sled činností označovaný jako záchranný řetězec, který obsahuje tyto činnosti:

  • diagnóza zástavy oběhu a/nebo dýchání a neprodlené zahájení KPR
  • aktivace záchranné služby prostřednictvím tísňové linky 155
  • rozšířená KPR poskytnutá záchrannou službou s potřebným vybavením v rámci co nejkratšího dojezdového času
  • transport nemocného po stabilizaci životních funkcí do zdravotnického zařízení
  • přijetí postiženého na lůžko neodkladné péče

Typ postižení: selhání základních životních funkcí z nekardiálních příčin (polytrauma, závažné otravy atd.) má menší naději na úspěch. Stejně tak u kardiálních příčin má zástava srdeční bez jakékoliv elektrické aktivity podstatně horší resuscitační výsledky ve srovnání s komorovou fibrilací adekvátně reagující na elektrickou defibrilaci.

Věk a stav organismu: obecně u dětí očekáváme příznivější prognózu včas léčené NZO než u dospělých a starších jedinců. KPR u dětí proto ukončujeme až po významně delší době než u dospělých, a navíc ta se ještě prodlužuje, je-li NZO sdruženo s podchlazením dětského organismu. Pacienti nejvyšší věkové skupiny a dlouhodobě nemocní s minimálními rezervami mají při všech typech postižení horší prognózu.

Kvalita samotné resuscitace: je ovlivněna mnoha faktory – ať už celospolečenskými (etické a mravní povědomí společnosti, úroveň osvěty a výchovy obyvatelstva k poskytování první pomoci), individuálními (povahové vlastnosti jedince, ochota či neochota se angažovat při KPR) či ekonomickými a organizačními (správné rozmístění výjezdových stanovišť, úroveň vozového parku i přístrojového vybavení) nebo odbornými.